Vážení přátelé,

pokud potřebujete poradit v oblasti práva a právních služeb, uskutečnit vlastní projekt nebo prosadit své zájmy, potom jste se ocitli na správném místě.

Dovolte mi přivítat Vás na svých webových stránkách a poskytnout Vám přehled nejčastějších právních služeb, o které mne klienti žádají a které rád poskytnu i Vám.

Občanské právo

 • příprava veškerých občanskoprávních smluv, zejména
 • - kupní smlouva
  - darovací smlouva
  - zástavní smlouva
  - nájemní nebo podnájemní smlouva
  - smlouva o dílo
  - smlouva o půjčce či úvěru
  - smlouva o smlouvě budoucí, apod.
 • analýza již připravené smlouvy, příprava doporučení a připomínek pro vyjednávání s druhou smluvní stranou
 • zastupování klientů v řízení před soudy a rozhodčími orgány, stejně jako v exekučním nebo insolvenčním řízení
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních smluv, včetně zastupování v soudním, exekučním a insolvenčním řízení
 • komplexní právní poradenství při uplatňování náhrady újmy na zdraví a majetku
 • ochrana spotřebitele s důrazem na problematiku spotřebitelských úvěrů a problematiku uplatňování nároků z nekalých spotřebitelských ujednání a praktik
 • dědické právo – poradenství při mezigeneračním převodu majetku s důrazem na daňovou optimalizaci, zastupování v dědickém řízení
 • ochrana osobnostních práv

 • komplexní právní servis při zakládání obchodních korporací a družstev (veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost), včetně zajištění potřebných oprávnění k podnikání a zápisů do příslušných rejstříků
 • komplexní právní poradenství pro obchodní korporace a družstva, zejména
 • - příprava potřebné smluvní dokumentace pro jednotlivé případy nebo příprava
    vzorové smluvní dokumentace
  - analýza rizik a připomínkování předložených smluv, včetně podpory vyjednávání s
    obchodními partnery
  - zajištění dobytnosti pohledávky (směnky, zástavy, ručení, apod.)
  - vymáhání pohledávek, včetně jednání o mimosoudním vyrovnání, zastupování v
    soudním, rozhodčím, exekučním a insolvenčním řízení
  - úprava vztahů mezi obchodní korporací a zaměstnanci nebo pracovníky
  - příprava a řízení valných hromad a dalších schůzí kolektivních orgánů obchodní
    korporace
 • zajištění veškerých změn v již existujících obchodních korporacích a družstvech včetně provedení zápisů změn v příslušných rejstřících (zejména změny jednatelů, členů představenstva, členů dozorčích rad, změny společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov, změny předmětu podnikání, změny formy obchodní korporace, apod.)
 • právní poradenství při úpravě vztahů mezi společníky nebo akcionáři obchodní korporace
 • příprava smlouvy o převodu obchodního podílu
 • příprava smlouvy o výkonu funkce a úprava vztahů mezi obchodní korporací a jejím managementem
 • soutěžní právo
 • směnečné a šekové právo

 • pro věřitele:
  - přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení
  - komplexní zastupování věřitele v insolvenčním řízení, včetně zastoupení ve
    věřitelských orgánech a doporučení hlasování o způsobu řešení úpadku
    dlužníka
  - zastupování věřitele v incidenčních sporech (zejména spory s insolvenčními
    správci o určení pohledávek a popíraní pohledávek jiných věřitelů)
  - příprava věřitelského insolvenčního návrhu
  - příprava návrhu na reorganizaci podniku věřitele

 • pro dlužníky:
  - příprava návrhu na osobní bankrot – oddlužení
  - příprava dlužnického insolvenčního návrhu
  - zastupování dlužníka v insolvenčním řízení, včetně jednání s insolvenčním správcem
  - zastupování dlužníků a třetích osob v incidenčních sporech (zejména ve sporech o
    vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka)

 • pro insolvenční správce:
  - zastupování při vymáhání pohledávek úpadce za věřiteli

 • příprava smluv týkajících se převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, apod.), včetně přípravy návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • komplexní právní poradenství při převodu nemovitých věcí
 • možnost složení finančních prostředků do advokátní úschovy
 • právní poradenství při úpravě vztahů mezi spoluvlastníky, včetně zajištění právního servisu při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • příprava smlouvy o zřízení věcných břemen a služebností
 • příprava nájemní a podnájemní smlouvy (byty, kancelářské i obchodní prostory), příprava smlouvy o pachtu
 • hypoteční právo – analýza smluvní dokumentace, příprava doporučení a připomínek ke smluvní dokumentaci, včetně vyjednávání s bankovním ústavem
 • právní poradenství při územním plánování a v rámci stavebního řízení
 • právní poradenství investorům při výstavbě bytových domů nebo komerčních projektů, včetně podpory projektů na zelené louce

  dání společného jmění manželů
 • příprava dohod o úpravě majetkových poměrů a společného bydlení, příp. vyživovací povinnosti mezi manželi pro dobu před a po rozvodu manželství
 • příprava dohod o úpravě výživného pro děti
 • příprava dohod o zrušení a vypořádání společného jmění manželů
 • příprava dohod o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů
 • příprava předmanželských smluv
 • právní poradenství pro neprovdané matky

 • komplexní právní poradenství pro zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům nebo pracovníkům
 • příprava veškeré pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, pracovní řád nebo interní směrnice, výpověď a jiné dokumenty týkající se ukončení pracovního poměru, dohoda o hmotné odpovědnosti)
 • poradenství pro zaměstnance v případě nevyplacené mzdy nebo odstupného, neplatného rozvázání pracovního poměru nebo insolvence zaměstnavatele
 • náhrada újmy v pracovním právu
 • uplatňování nároků při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • zastupování v pracovněprávních sporech

 • pro věřitele:
  - příprava exekučních návrhů a komplexní zastupování věřitelů v exekučním řízení
  - zastupování věřitelů u tzv. vylučovacích žalob
  - přihlašování pohledávek do dražeb
  - obrana proti návrhům na odklad nebo zastavení exekuce

 • pro dlužníky:
  - příprava návrhů na zastavení nebo odklad exekuce
  - jednání se soudním exekutorem a s věřitelem o způsobu řešení a ukončení exekuce,
    včetně vyjednání splátkového kalendáře
  - obrana proti dražbám nemovitých věcí
  - příprava vylučovacích žalob a zastupování v řízení o vyloučení věcí z prováděné
    exekuce

 • obhajoba klientů v trestním řízení, včetně obhajoby v rámci úkonů prováděných Policií České republiky v přípravném řízení
 • poradenství klientům ve fázi před zahájením trestního stíhání, zejména poradenství před tzv. podáním vysvětlení
 • alternativní způsoby ukončení trestního stíhání
 • zastupování ve věcech vazby - sepsání stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby či usnesení o ponechání ve vazbě, vč. žádosti o propuštění z vazby, sepsání návrhu na nahrazení vazby peněžitou zárukou, dohledem nebo slibem
 • zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím trestních soudů, včetně zastupování před Nejvyšším soudem
 • zastupování poškozených v trestním řízení a vymáhání náhrady újmy způsobené poškozeným trestnou činností
 • poradenství pro oběti trestné činnosti

 • komplexní právní poradenství osob obviněných z přestupku
 • komplexní právní poradenství pro osoby, kterým byla přestupkem způsobena škoda
 • dopravní nehody a přestupky na úseku silničního provozu
 • jednání s pojišťovnami a vyřízení pojistné události
 • zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy (přestupkové řízení, stavební řízení, vodoprávní řízení, řízení před živnostenskými úřady, apod.), včetně zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků ve správním řízení
 • zastupování v řízeních před správními soudy, včetně zastupování před Nejvyšším správním soudem
 • obrana proti nečinnosti a nezákonným zásahům orgánů moci veřejné