Odměnu za právní služby a způsob její úhrady sjednávám vždy individuálně s každým klientem, a to po předchozí vzájemné domluvě podle finančních a časových možností klienta.

Při stanovení výše odměny vycházím zejména ze složitosti, rozsahu, odbornosti a časové náročnosti každé jednotlivé věci. Rovněž splatnost odměny je sjednána po vzájemné dohodě odpovídající požadavkům a možnostem klienta.

Odměna advokáta je sjednána v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a to některým z níže uvedených způsobů, který klientovi nejvíce vyhovuje

  • časová (hodinová) odměna – je sjednána dohodou advokáta a klienta o výši odměny za každou hodinu nebo jinou časovou jednotku poskytovaných právních služeb a vykonané práce advokáta; výše hodinové sazby začíná již od 800,- Kč / hod
  • paušální odměna – je sjednána dohodou advokáta a klienta jako jednorázová pevná částka za poskytované právní služby nebo vyřízení konkrétní věci, event. jako opakovaná (zpravidla měsíční) pevná částka za poskytované právní služby firemní klientele, a to bez ohledu na počet odpracovaných hodin
  • tzv. přísudková odměna při vymáhání pohledávek – je sjednána dohodou advokáta a klienta jako odměna za úspěch v soudním řízení, kdy odměnu advokáta představují vysouzené náklady řízení, které je povinen neúspěšný účastník zaplatit úspěšnému účastníkovi
  • podílová odměna – je sjednána dohodou advokáta a klienta jako odměna za podíl na výsledku poskytování právních služeb
  • úkonová odměna – je sjednána dohodou advokáta a klienta jako odměna za každý jednotlivý úkon právní služby
  • kombinace některých z výše uvedených způsobů odměn advokáta
Před zahájením poskytování právních služeb vždy seznámím klienta s předpokládaným rozsahem služeb a zejména s předpokládanou odměnou advokáta a souvisejícími náklady. Klient je tak vždy dopředu informován, jaké náklady bude třeba vynaložit na jeho právní věc.

Úvodní (informativní) schůzku v rozsahu půl hodiny svým klientům neúčtuji. Obsahem této schůzky je seznámení se s požadavkem klienta, předběžné zjištění možností řešení a také předběžná kalkulace nákladů na dosažení řešení požadavků klienta. První konzultace může proběhnout rovněž on-line prostředky komunikace na dálku. Zašlete mi e-mailovou poštou specifikaci Vašeho požadavku, bezplatně Vám zašlu zpět vyjádření ohledně možností realizace Vašeho požadavku a předběžnou cenovou kalkulaci.